Santo Rosaryo on line


Panalangin sa Gabi


(Bago matulog ay pasalamatan natin ang Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin sa buong maghapon.)

Inihahandog ko sa iyo, O Diyos ko,
ang lahat ng aking panimdim,
wika, gawa at mga tiisin
at isinasamong pagkalooban mo ako ng iyong grasya,
upang huwag akong magkasala
sa iyo sa gabing ito,
at nang ako ay makapaglingkod
sa iyo nang tapat at masunod ka
sa lahat-lahat ng bagay.


Ama Namin…
Aba Ginoong Maria…
Luwalhati…